Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais

  • Darbuotojams, kuriuos laiko didžiausiu įmonės turtu ir sėkmės veiksniu, UAB „BALDAI JUMS“ užtikrina teisingą, laiku gaunamą atlygį bei socialinę apsaugą nedarbo atveju, taip pat teisę į poilsį ir kasmetines atostogas.
  • UAB „BALDAI JUMS“ nenaudoja vaikų darbo. Visos vaikų darbo prevencijos priemonės taikomos atsižvelgiant į vaikų interesus. Imasi atitinkamų priemonių, kurios užtikrintų, kad vaikų darbas nebūtų naudojamas įmonėje ir tiekėjų įmonėse. Laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių įstatymų, sąlygų ir teisių.
  • UAB „BALDAI JUMS“ griežtai pasisako prieš priverstinį, įkaitinį ar ne laisvu noru dirbamą darbą.
  • UAB „BALDAI JUMS“ nediskriminuoja darbuotojų pagal lytį, tikėjimą, šeimyninę padėtį ar motinystę, rasę, amžių ir kt.
  • UAB „BALDAI JUMS“ pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į sąjungas ar asociacijas, teisę bei teisę derėtis su darbdaviu.
  • UAB „BALDAI JUMS“  siekia darbuotojams užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas, todėl ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui. Saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymas bendrovėje įtvirtintas Kolektyvinėje sutartyje, reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais.
  • UAB „BALDAI JUMS“  darbuotojams užtikrina lygias teises, laikydamasi LR Konstitucijoje, Užimtumo pagrindų direktyvoje (2000/78/EB) ir darbo įstatymuose nustatyto diskriminacijos pagal rasę, religiją, įsitikinimus, lytį, šeimyninę padėtį, amžių, politines pažiūras, tautybę, negalią, sveikatą ar lytinę orientaciją draudimo.