Verslo etikos politika

 • Image

 • UAB „Baldai jums“ yra patikimas partneris tiekėjams ir pirkėjams, užtikrinantis saugių ir aukštos baldais baldų gamybą galutiniam vartotojui, orientuotas į ilgaamžišką bendradarbiavimą ,bei rūpestį dirbančiaisiais, kaip socialiai atsakinga bendrovė.

  UAB BALDAI JUMS visiškai netoleruoja korupcijos ir kyšininkavimo santykiuose su tiekėjais, klientais ir dirbančiaisiais.

  UAB BALDAI JUMS patvirtina, kad yra:

  1. Įsipareigojusi vykdyti sąžiningą veiklą, vengiant bet kokios korupcijos, įskaitant kyšininkavimą;
  2. Netoleruoja savo darbuotojų ar verslo partnerių kyšininkavimo ar korupcijos;
  3. Imasi atitinkamų veiksmų kad užkirsti kelią kyšininkavimui ar korupcijai;
  4. Vykdomos skundų procedūros, kad darbuotojai, kurie mano ar įtaria, kad buvo siūlomas ar atliktas kyšininkavimas, galėtų tai pranešti viduje;

  UAB BALDAI JUMS įsipareigoja:

  1. Nesiūlyti ar nežadėti kyšininkavimo jokiai trečiai šaliai (įskaitant įmones, verslo partnerius, vyriausybės skyrius ar įstaigas, ar darbuotojus);
  2. Nesiūlyti ar nežadėti kyšininkavimo savo PIRKĖJAMS ar bet kuriam asmeniui dirbančiam ar susijusiam su PIRKĖJAIS;
  3. Nereikalauti, neprašyti ar nesiekti jokio kyšininkavimo iš PIRKĖJO ar trečios šalies;
  4. Nesiūlyti, neduoti bei neperiimti dovanų, išskyrus, kai jos atitinka įprastą verslo praktiką, nėra ypatingai didelės vertės, negali būti suprantamos kaip kyšis ir yra įteikiamos bei gaunamos be jokių įsipareigojimų.

  UAB „Baldai jums“ darbuotojai privalo vengti interesų konfikto situacijų ir įsipareigoja:

  Vengti privačių darbuotojų arba jų šeimos narių interesų susikirtimo su bendrovės interesais, kai darbuotojo veiksmai neužtikrina nešališko ir efektyvaus darbo arba pareigų atlikimo, bei atlikti tam tikro pobūdžio darbą arba veiklą konkurento, kliento arba tiekėjo naudai.

  UAB „Baldai jums“ darbuotojai įsipareigoja neatskleisti informacijos, kuri bendrovėje laikoma konfidencialia, bet kokia trečiai šaliai, bei užtikrina pirkėjams sąžiningą ir atvirą konkureciją.

  UAB „Baldai jums“ vadovybė viešai komunikuoja įvardintas viršuje vertybes pirkėjams, tiekėjams, darbuotojams bei visuomenei.

   

  Parengė R. Račickienė